अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
गाउ पालिका र नगरपालिका को बिबरण २०७३.११.28 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गाउ पालिका र नगरपालिका को बिबरण
परीक्षा सम्बन्धमा (इञ्जिनियर-४-०७३/७४, सव-इञ्जिनियर-५-०७३/७४) 2073-09-13 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
परीक्षा सम्बन्धमा (इञ्जिनियर-४-०७३/७४, सव-इञ्जिनियर-५-०७३/७४)
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम_०७३_७४ 2073-08-10 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम_०७३_७४
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम_०७३_७४ 2073-08-10 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम_०७३_७४
सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न , २०७३-९-४ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सार्बजनिक सुनुवाई सम्पन्न
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना २०७३/८ / ३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
सामाजिक परीक्षण प्रतिबेदन २०७१-७२ 2072/7/29 suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परीक्षण प्रतिबेदन २०७१-७२
सामाजिक सुरक्षा ०७२/७३ (दलित बालबालिका) 2073-04-05 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ०७२/७३ (दलित बालबालिका)
सामाजिक सुरक्षा ०७२/७३ 2073-04-05 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ०७२/७३
सामाजिक सुरक्षा ०७१/७२ (दलित बालबालिका) 2073-04-0३ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ०७१/७२ (दलित बालबालिका)
सामाजिक सुरक्षा ०७१/७२ 2072-04-03 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ०७१/७२
आय-व्यय ०७१/७२ 2072-04-03 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आय-व्यय ०७१/७२
आय-व्यय विवरण ०७२/७३ 2073-04-05 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आय-व्यय विवरण ०७२/७३
लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१-७२ २०७३-१-५ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१-७२
सामाजीक परिचालन प्रतिबेदन २०७२/७३ २०७३/३/31 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजीक परिचालन प्रतिबेदन २०७२/७३
कार्य योजना २०७३-७४ २०७३-३-३१ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्य योजना २०७३-७४
सामाजिक सुरक्छा ०७३-७४ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्छा ०७३-७४
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२-२०७६ , सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२-२०७६
खरिद योजना २०७३-७४ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
खरिद योजना २०७३-७४
योजना प्राथमिकताक आधारहरु र बजेट सिलिंग २०७६-७७ suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना प्राथमिकताक आधारहरु र बजेट सिलिंग २०७३-७४

Skip to toolbar