वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ०७२/७३ (दलित बालबालिका) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2073-04-05 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ०७२/७३ (दलित बालबालिका)
सामाजिक सुरक्षा ०७२/७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2073-04-05 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ०७२/७३
सामाजिक सुरक्षा ०७१/७२ (दलित बालबालिका) वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2073-04-0३ सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ०७१/७२ (दलित बालबालिका)
सामाजिक सुरक्षा ०७१/७२ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2072-04-03 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ०७१/७२
सामाजीक परिचालन प्रतिबेदन २०७२/७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३/३/31 सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजीक परिचालन प्रतिबेदन २०७२/७३
सामाजिक सुरक्छा ०७३-७४ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्छा ०७३-७४
MCPM result 2071-72 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
MCPM result 2071-72
आ.ब २०७२/७३ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०४/१० योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब २०७२/७३ को बार्षिक प्रगति प्रतेवेदन (WBRS -Web based Reporting System) अनुसार
आ. व. २०७२/७३ को भौतिक प्रगति विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०४/०९ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. व. २०७२/७३ को योजनाहरुको समग्र भौतिक प्रगति विवरण
आ.ब. २०७२/७३ को बार्षिक योजना प्रगति विवरण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-०४-१० योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब. २०७२-७३ को एक मुस्ट योजनाको विवरण सहितको बार्षिक प्रगति विवरण
Skip to toolbar