न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ. व. २०७०/७१ जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा तालिका न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन २०७२-०५-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. व. २०७०/७१ जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा तालिका
जिल्ला विकास समितिहरूको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि, २०६५ न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन २०७१-०६-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिहरूको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि, २०६५ (परिमार्जन र संशोधन सहित)
आ.व. २०७१।७२ को जिल्ला विकास समितिको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन नतिजा न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन 2073-04-03 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविसको आ.व. २०७१।७२ को न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा र अनुदानमा असर
आ.व ०७१।७२ को गाविसको न्यूनतम शर्तको नतीजा न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन 2073-04-03 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व ०७१।७२ को गाउ विकास समितिको न्यूनतम शर्तको नतीजा
जिविसको न्यूनतम् शर्त मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन 2073-04-01 सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविसको न्यूनतम शर्त मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका सूचक सहित
Skip to toolbar