योजना तथा परियोजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम_०७३_७४ योजना तथा परियोजना 2073-08-10 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम_०७३_७४
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम_०७३_७४ योजना तथा परियोजना 2073-08-10 सुचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम_०७३_७४
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२-२०७६ गुरु योजना, योजना तथा परियोजना सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक जिल्ला विकास योजना २०७२-२०७६
योजना छनोटका लागि प्राथमिकताका आधार योजना तथा परियोजना २०७१-८-१६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को लागि गाविस तथा नपाको लागि बजेट सिमा तथा आयोजना छनौट गर्दा प्राथमिकताका आधारहरु
बजेट सिमा र मार्गदर्शन निर्देशिका योजना तथा परियोजना २०७२-०४-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को लागि गाविस तथा नपाको लागि बजेट सिमा र मार्गदर्शन
आ. ब. २०७२/०७३ को योजना सम्झौता विवरण योजना तथा परियोजना २०७१/०८/१७ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. ब. २०७२/०७३ को योजना सम्झौता विवरण
Skip to toolbar