प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम २०५८ प्रकाशन ०५८-१०-१२ प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियम २०५८
महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०५८ प्रकाशन २०५८-१२-११ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०५८
योजना तर्जुमा,कार्यान्वयन,अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी दिग्दर्शन २०५८ प्रकाशन २०५८-०८-२३ योजना तथा अनुगमन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना तर्जुमा,कार्यान्वयन,अनुगमन तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी दिग्दर्शन २०५८
गैर सरकारी सघं/संस्थाहरुको परिचय २०५८ प्रकाशन २०५८-११-२१ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गैर सरकारी सघं/संस्थाहरुको परिचय २०५८
स्थानिय विकास कोष विनियमावली २०५८ प्रकाशन २०५८-०८-१२ स्थानीय विकास कोष शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानिय विकास कोष विनियमावली २०५८
आर्थिक प्रशासन विनियम २०५८ प्रकाशन २०७२-०६-१६ लेखा शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक प्रशासन विनियम २०५८
Skip to toolbar