जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय 

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय 
चन्द्रगडी, झापा, प्रदेश न. -१,
टेलिफोन: ०२३ -४५५७०९, ४५६१६९ 
Email: info@dccjhapa.gov.np