पर्यटन विकास ऐन, २०७६

प्रदेश भित्रका पर्यटन क्षेत्र एवं पर्यटकीय महत्वका विषयको व्यवस्थापन एवं प्रर्वद्धन गरी यस प्रदेशलाई पर्यटकीय महत्वको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न र जनताको आर्थिक हितलाई मध्य नजर गर्दै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले

जिल्ला सभा सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५

जिल्ला सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) बमोजिम कानुन बनाउन बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाई लागु गरेको छ ।

नेपालको संबिधान २०७२ 

नेपालको संविधान नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०७२।०६।०३ संशोधन                                                            प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति १. नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२    २०७२।११।१६ २. नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७७   …