जिल्ला सभा सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५

  • Version
  • Download 2
  • File Size 0.02 KB
  • File Count 1
  • Create Date September 5, 2020
  • Last Updated September 5, 2020

जिल्ला सभा सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५

जिल्ला सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) बमोजिम कानुन बनाउन बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा १७५ बमोजिमको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाई लागु गरेको छ ।